REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY

Nejen „sportem je sokol živ“. Na sportování musí mít také prostory, doby, kdy se sportovalo na zelené louce, jsou dávno pryč. Naše Sokolská jednota má v tomto směru výhodu – velkou a krásnou sokolovnu otevřenou již v roce 1923. Jako každá stavba potřebuje také udržovat a modernizovat. O úpravách, které proběhly ve 20. stoletím, se dočteme v kronice. Na novodobých úpravách se již sami podílíme. A jak se dočtete níže, pracovitost nám neschází.

O drobných úpravách a opravách psát nelze, ty probíhají průběžně. 

Rok 2006 – rekonstrukce sociálního zařízení – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2008 – vybudováno ústřední vytápění včetně kotelny – projekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem a Českou obcí sokolskou, dofinancování z vlastní zdrojů Jednoty.

Rok 2009 – proběhla výměna oken a oprava fasády na severní straně budovy – projekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem, dofinancování z vlastních zdrojů.

Rok 2010 – výměna oken v klubové místnosti – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2011 – rekonstrukce šatny cvičenců, včetně sprch – projekt financován z provozní dotace Města Zásmuky a vlastních zdrojů Jednoty.

Zatím poslední akcí která probíhá v letech 2011-2012 je projekt nazvaný „REKONSTRUKCE SOKOLOVNY“. Za tímto názvem se skrývají tři jednotlivé etapy rekonstrukce:

1)                 zateplení prkenného stropu

2)                 výměna dřevěných špaletových oken, výměna hliníkových oken a dveří

3)                 malování objektu

Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci „Programu rozvoje venkova“ – projektu „Leader“ – opatření „Realizace místní rozvojové strategie – Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti“.    

Celkové výdaje tohoto projektu činí 620 tisíc.

Dotace projektu činí: z evropských zdrojů 397 tis. Kč

z národních zdrojů 99 tis. Kč.

Rozdíl 124 tisíc Kč bude financován z vlastních sokolských zdrojů.

Naší snahou a cílem projektu je modernizovat prostorovou základnu pro aktivní občany Zásmuk a jeho okolí. Zkvalitnit tím prostory pro volnočasové aktivity. A v neposlední řadě úspora energií, především tepla, a tím úspora finančních prostředků, kterých putuje do organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami občanů stále méně.

Harmonogram prací na projektu probíhá následovně:

Přípravné práce

01.03.-30.04.2011 – příprava projektu

05.05.2011 – podání žádosti na MAS Podlipansko

10.6.2011 – zaregistrování žádosti na RO SZIF

Realizace projektu:

Stavební práce:

12.12.-16.12.2011 – zateplení stropu (Jaroslav Švarc)

05.02.-03.03.2012 – malování objektu (Jaroslav Švarc)

13.02.-17.02.2012 – výměna oken a dveří (Okna Macek a.s.)

Administrativní a finanční činnosti:

01.10.2011 – 30.11.2011 – poptávkové řízení

29.11.2011 – podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

01.12.2011 – žádost o poskytnutí půjčky (Město Zásmuky)

06.12.2011 – podpis smlouvy o dílo – výměna oken a dveří (Okna Macek s.r.o.)

06.12.2011 – podpis smlouvy o dílo – zateplení stropu (Jaroslav Švarc)

06.12.2011 – podpis smlouvy o dílo – malování objektu (Jaroslav Švarc)   

22.12.2011 – podpis smlouvy o bezúročné půjčce

27.12.2011 – připsání peněz na účet TJ Sokol Zásmuky

28.12.2011 – uhrazená záloha – výměna oken a dveří (Okna Macek s.r.o.)

05.01.2012 – úhrada faktury za zateplení stropu (Jaroslav Švarc)

02.02.2012 – uhrazena záloha – malování (Jaroslav Švarc)

27.02.2012 – uhrazena záloha – malování (Jaroslav Švarc)

27.02.2012 – úhrada vyúčtovací faktury za výměnu oken a dveří (Okna Macek a.s.)

29.03.2012 – úhrada vyúčtovací faktury za malování (Jaroslav Švarc)

01.04.- 31.5.2012 – příprava žádosti o proplacení

31.05.2012 – předložení žádosti na RO SZIF o proplacení

V průběhu přípravy projektu a realizace poptávkového řízení nás postihla tragická událost – jeden ze členů „realizačnímu týmu“ náhle zemřel. Nepokračovalo se nám vůbec dobře, ale z rozjetého vlaku jsme nechtěli vyskakovat.

Při přípravě a realizaci nám pomáhali partneři, jejich pomoci si velice ceníme.

Věříme, že se nám všem bude v sokolovně lépe sportovat.

Na vavřínech neusínáme a již dnes přemýšlíme o další opravách – fasáda sokolovny by si to také zasloužila.      

„Milane máme hotovo a budeme pokračovat“.