Badminton

TJ Zásmuky provozuje dva badmintonové kurty na parketovém povrchu hlavního sálu zásmucké sokolovny. Kurt je možno objednat 24 hodin předem na telefonním čísle: 724 862 193, v době nedostupnosti na: 724 263 400

Badmintonový kutr je zprovozněn od 29.12.2012.

Provozní doba:

sobota
12:00 – 16:00 a 18:00 – 21:00
neděle
12:00 – 17:00

 

Hodina hry za osobu: 30,- Kč, členi TJ SOKOL Zásmuky zdarma

V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést instalaci sítě a její úklid po ukončení hry.

Po domluvě se správcem kurtů si lze badmintonové náčiní vypůjčit (badmintonová raketa 10,- Kč).

Sokol Zásmuky se těší na Vaši návštěvu.

Provozní řád badmintonového kurtu

Provozovatel: TJ Sokol Zásmuky

Správce kurtů : +420 724 862 193

Článek 1 – Vstup na hlavní sál sokolovny

* Používání badmintonového kurtu je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, který návštěvník uhradí u správce kurtu. Vstupem do prostoru zásmucké sokolovny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce.

* Rezervace badmintonového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě telefonické nebo ústní objednávky vždy 24 hod. předem.

* Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést i úklid tenisového kurtu.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

* Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sokolovny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.

* Vstup na kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

* Vstupovat na kurt je dovoleno pouze v čisté sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch parket neponičí ( NEPOUŽÍVAT OBUV S ČERNOU PODRÁŽKOU ).

* Provozovatel neodpovídá za škody na věcech, které osoby odloží v šatnách či dalších prostorách areálu sokolovny. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

* Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

* Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit admintonový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů

Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů

* Návštěvníci sokolovny mohou využívat badmintonový kurt dle shora uvedené provozní doby.

* Rezervace se provádí telefonicky u správce kurtů nebo ústní domluvou s ním 24 hodin předem.

* Pokud nebude moci návštěvník využít rezervovaný prostor pro své hraní, může si zajistit náhradníka, který tuto skutečnost ohlásí nejpozději při příchodu do sokolovny. Pokud nemůže rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec, je povinen správci ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 60 min před začátkem jeho hracího času. Uvolněný hrací prostor je správce kurtu oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.

Článek 4 – Činnosti v areálu zakázané

* Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

* Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

* Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků, prostorách kurtů je zákaz kouření.

* Vodit do vnitřních prostor sokolovny psy nebo jiná zvířata.

Lenka Borovičková v.r.
Starostka Sokola Zásmuky